لکنت زبان نوعی اختلال گفتاری است که شامل مشکلات مکرر و قابل توجهی در هنگام صحبت کردن می شود. افرادی که لکنت زبان دارند می خواهند چیزی را بگویند، اما در گفتن…

خواندن بیشتر