روزه داری و دیابت روزه داری و دیابت، یک موضوع مهم در زمان فرار رسیدن ایام روزه داری است که مبتلایان به انواع دیابت با آن روبرو هستند. روزه داری متناوب نوعی رژیم غذایی شامل محدود کردن وعده های غذایی…

خواندن بیشتردیابت یک بیماری مزمن است که در آن میزان گلوکز (قند) در خون زیاد است. سطح گلوکز خون به طور معمول توسط هورمون انسولین تنظیم می شود، که این هورمون در لوزالمعده ساخته…

خواندن بیشتر