پیوند روده کوچک

پیوند روده کوچک، عملی برای جایگزینی روده کوچک آسیب دیده یا کوتاه شده با روده سالم از یک اهدا کننده است. پیوند روده کوچک یک عمل پیچیده و بسیار تخصصی است و به…