سردرد های جنسی

برخی از زنان و مردان از سردرد در حین مقاربت جنسی به عنوان بهانه ای برای جلوگیری از عشق ورزی استفاده می کنند. برای برخی از افراد…