اپیدیدیمیت و علائم آن

اپیدیدیمیت التهابی از لوله کویل (اپیدیدیم) در قسمت پشت بیضه است که اسپرم را ذخیره و حمل می کند. مردان در هر سنی ممکن است به بیماری…