سنگ مجرای بزاقی سنگ مجرای بزاقی یا سیالولیتیازیس، توده های تشکیل شده از مواد معدنی بلورین هستند که در لوله هایی بزاقی تشکیل می شوند. بزاق پس از ساخته شدن در غدد بزاقی از این لوله ها عبور می کند. این…

خواندن بیشتر