آنژین

آنژین (آنژین صدری یا آنزین پکتوریس) احساس درد، ناراحتی یا دیگر علائمی است که در نتیجه ناکافی بودن انرژی سلولهای عضلانی قلب برای به جریان انداختن خون، اتفاق می افتد…