پولیپکتومی یا جراحی برداشتن پولیپ

پولیپکتومی برداشتن پولیپ است. متداول ترین انواع آن ، پولیپکتومی رحم و پولیپکتومی روده بزرگ است. و در هر ناحیه از بدن …