سیستم عصبی

سیستم عصبی مجموعه پیچیده ای از اعصاب و سلول های تخصصی معروف به نورون ها هستند که پیام ها را بین قسمت های مختلف…