فواید پیاده روی در دیابتی ها

در فواید پیاده روی در دیابتی ها ، همین نکته کافی است که بدانیم، فعالیت بدنی جز مهمی در مدیریت و درمان و مراقبت این بیماری مزمن می باشد. بنابر این …