هیپوناترمیا زمانی اتفاق میفتد که غلظت سدیم در خون به طور غیر طبیعی کاهش پیدا کند. سدیم یک الکترولیت است و به تنظیم مقدار آب موجود در سلول های بدن کمک می کند…

خواندن بیشتر