همه چیز در مورد گزگز گلو

گزگز گلو ، احساسی در گلو، چیزی بین قلقلک و خارش  است که اغلب با سرفه خشک همراه بوده و همه افراد در بعضی از مواقع آن را تجربه کرده اند. این احساس …