نارسایی مزمن کلیه در واقع، از بین رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. کلیه ها سموم و مایعات اضافی موجود در خون را فیلتر و از راه ادرار دفع می کنند اما در شرایط نارسایی مزمن کلیه سطح مایعات و الکترولیت و سموم در بدن تجمع پیدا می کنند. مراحل اولیه بیماری مزمن کلیه ممکن است…

خواندن بیشتر