ساختار و عملکرد آلت تناسلی مردان در مورد ساختار و عملکرد آلت تناسلی مردان باید بدانید که آلت تناسلی مردان عملکرد باروری و ادراری دارد. عملکرد ادراری آلت تناسلی مردان، شامل مجرای ادرار است که امکان دفع ادرار را فراهم…

خواندن بیشتر