مسمومیت غذایی و یا بیماری ناشی از غذا، بیماری است که در اثر خوردن غذای آلوده ایجاد می شود. ارگانیسم های عفونی از جمله باکتری ها، ویروس ها و انگل ها یا سموم آن ها شایع ترین…

خواندن بیشتر


اگرچه تغییر درتعداد دفع مدفوع (افزایش) و شل بودن مدفوع می توانند جدا از هم اتفاق بیفتند، اما در اسهال اغلب این تغییرات هر دو با هم رخ می دهند.

خواندن بیشتر