پزشکان از انواع تست های تشخیصی برای ارزیابی مراحل سرطان پستان و تهیه برنامه درمانی مناسب برای بیماران استفاده می کنند. مبتلایان با آگاهی از مراحل سرطان پستان خود می توانند نوع درمان و میزان پیش آگهی بیماری خود را …..

خواندن بیشتر