انسفالوپاتی کبدی کاهش عملکرد مغز است که در نتیجه بیماری شدید کبدی رخ می دهد و این یک بیماری ثانویه است که از آسیب کبد و ایجاد سموم در خون ناشی می شود. در این شرایط، کبد نمی تواند به اندازه کافی…

خواندن بیشتر