عوارض جانبی داروهای ضد تشنج مانند تمام داروها، داروهای ضد تشنج می توانند عوارض جانبی ایجاد کنند. داروهای مختلف ضد تشنج ممکن است عوارض جانبی متفاوتی را باعث شوند. عوارض جانبی احتمالی داروهای ضد تشنج می تواند بر انتخاب نوع…

خواندن بیشتر