سرکوب سیستم ایمنی بدن زمانی اتفاق میفتد که سیستم ایمنی بدن آنطور که باید عمل نمی کند و فرد در برابر عفونت آسیب پذیرتر می شود. سرکوب سیستم ایمنی می تواند ناشی از بیماری، عوارض داروهایی مانند …

خواندن بیشتر