اصطلاح “پستان” گاهی برای اشاره به ناحیه  قسمت جلوی قفسه سینه به کار گرفته می شود. در این مقاله به ساختار و عمتکرد پستان پرداخته می شود. سینه ها، که در قسمت جلوی قفسه سینه قرار دارند، از نظر پزشکی به عنوان غدد پستانی …

خواندن بیشتر