حجامت صورت هزاران سال است که به عنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی برای ایجاد برجستگی در خطوط صورت و صاف شدن و درخشندگی پوست استفاده می شود. این روش زیبایی در چند مرحله می تواند به عنوان …

خواندن بیشتر