روان کاوی روان کاوی، به عنوان مجموعه ای از تئوری های روان شناختی و تکنیک های درمانی تعریف می شود. منشاء روان کاوی در کار و نظریه های زیگموند فروید، بنیان گذار مکتب روان کاوی است. ایده اصلی در مرکز…

خواندن بیشتر