رگ های واریسی بزرگ، متورم، پیچیده و بصورت رگه ای هستند که اغلب به رنگ بنفش آبی یا تیره و بیشتر روی پاها ظاهر می شوند. رگ های واریسی، هنگامی بوجود می آیند که دریچه های …

خواندن بیشتر