شقاق مقعد شقاق مقعد،(Anal fissure) بروز پارگی كوچكی در بافت نازك و مرطوب (مخاط) خطوط مقعدی است. شکاف مقعد عارضه ای است که ممکن است در هنگام عبور مدفوع سفت و یا بزرگ ایجاد شود. شکاف های مقعد به طور…

خواندن بیشتر