اگرچه تغییر درتعداد دفع مدفوع (افزایش) و شل بودن مدفوع می توانند جدا از هم اتفاق بیفتند، اما در اسهال اغلب این تغییرات هر دو با هم رخ می دهند.

خواندن بیشتر