حتی در صورتی که گرفتگی گوش درد نداشته یا مشکلی برای فرد ایجاد نکند، خفه شدن صداها و آرام شنیدن صداها می تواند حسابی اعصاب خورد کن و آزار دهنده باشد. البته گرفتگی گوش…

خواندن بیشتر