مرحله 4 سرطان پروستات مرحله ای است که در پروستات شروع می شود و به غدد لنفاوی مجاور یا سایر نواحی بدن انتشار می یابد. مرحله 4 سرطان پروستات یک تشخیص غیر طبیعی است. بیشتر اوقات، سرطان پروستات در مراحل اولیه تشخیص داده می شود. درمان سرطان….

خواندن بیشتر