صرع غایب شامل از دست دادن ناگهانی و کوتاه هوشیاری است که این نوع از صرع در کودکان شایع تر از بزرگسالان است. اشخاصی که دچار صرع غایب می شوند ممکن است…

خواندن بیشتر