بیوپسی یا نمونه برداری بافتی

بیوپسی، یک آزمایش پزشکی برای تهیه نمونه از بافت بدن می باشد که به منظور بررسی میکروسکوپی بافت های تهیه…