بررسی های بهداشتی برای آقایان

بررسی های بهداشتی در آقایان بسیار مهم است. به عبارتی آقایان نیاز به بررسی های منظم بهداشتی دارند. معاینات پزشکی منظم …

بیوپسی پروستات

بیوپسی پروستات با سونوگرافی و ام آر آی با استفاده از راهنمایی تصویربرداری و سوزن برای برداشتن بافت از پروستات به منظور بررسی وجود بیماری در آن …