گلیوما گلیوما (Glioma) نوعی تومور است که در مغز و نخاع فرد مبتلا به وجود می آید. گلیوما معمولاً از سلول های پشتیبان گلویی (سلولهای گلیال) که سلولهای عصبی را احاطه کرده و به عملکرد آنها کمک می کند، شروع…

خواندن بیشتر