فتق، یک مشکل شایع است که باعث ایجاد برآمدگی موضعی بیشتر در ناحیه شکم می شود، اما می تواند در قسمت فوقانی ران و نواحی کشاله ران هم ظاهر شود. غالباً…

خواندن بیشتر