سرطان گوش چیست؟ سرطان گوش بسیار نادر است. اما برخی از انواع سرطان گوش تهاجمی و بالقوه خطرناک هستند. سرطان گوش معمولاً به عنوان سرطان پوست در گوش خارجی یا در مجرای گوش شروع می شود، همچنین می تواند در…

خواندن بیشتر