دستگاه تولید مثل زن شامل دو تخمدان در دو طرف رحم است، که هورمون‌های استروژن و پروژسترون تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. به هر نوع رشد سرطانی که از تخمدان شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، سرطان تخمدان…

خواندن بیشتر