توهم احساساتی هستند که واقعی به نظر می رسند اما در اصل آن ها از ذهن انسان ناشی می شود. به طور کلی توهم شامل دیدن، شنیدن صداها، تجربه احساسات بدن مانند احساس خزیدن چیزی بر روی پوست یا ….

خواندن بیشتر