بوی کم واژن، می تواند تا حدودی طبیعی باشد. بوی واژن اغلب در طول چرخه قاعدگی یک زن متفاوت است. بیشترین میزان بوی غیرطبیعی واژن، معمولاً در اواسط چرخه  قاعدگی است. حتی بوی واژن ممکن است بعد از…

خواندن بیشتر