استرس روش بدن برای پاسخگویی به هر نوع فشار یا تهدید است. در هنگام احساس خطر در یک فرآیند سریع و اتوماتیک معروف به واکنش “مبارزه یا فرار” یا “واکنش استرس”، بدن وارد …

خواندن بیشتر