بنابر گفته آدلر، صفات و رفتارهای شخصیتی هر فردی از همان دوران كودكی شکل می گیرد. بر همین اساس ترتیب تولد می تواند بر شخصیت افراد تأثیر بگذارد. شاید ترتیب تولد به اندازه جنسیت، وضعیت اقتصادی و مدارک تحصیلی بر روی شخصیت افراد تأثیر نداشته باشد اما…

خواندن بیشتر