آیا کودکان به واکسن کرونا نیاز دارند؟ کارشناسان در بررسی نیاز کودکان به واکسن کرونا معتقدند که کودکان هم مانند بالغین به واکسن کرونا نیاز دارند. اما آماده سازی واکسن کرونا برای کودکان ممکن است ماه ها و حتی سال…

خواندن بیشتر