همزمانی بروز اضطراب و افسردگی همزمانی بروز اضطراب و افسردگی نه تنها غیرممکن نیست، بلکه بسیار رایج است. اضطراب و اختلالات افسردگی میزان بالایی از همبودی دارند. این بدان معنی است که آنها اغلب همزمان با سایر اختلالات بروز پیدا…

خواندن بیشتر