بیماری های مادرزادی بیماری های مادرزادی مشکلاتی هستند که وقتی کودک در رحم در حال رشد است رخ می دهد. بیماری های مادرزادی می تواند جزئی یا شدید باشد. این بیماری ها احتمال دارد بر ظاهر، عملکرد اعضای بدن و…

خواندن بیشتر