اختلال پیرول و عوارض آن اختلال پیرول یا پیرولوریا یک بیماری بالینی است که باعث تغییر چشمگیر خلق و خو می شود. گاهی اوقات در کنار سایر شرایط بیماری های روانی از جمله اختلال دوقطبی، اضطراب و روانگسیختگی رخ می…

خواندن بیشتر