عوارض قرص آمی تریپتیلین آمی تریپتیلین یک قرص خوراکی و داروی تجویز شده برای افسردگی است. افسردگی یک بیماری بالینی بسیار رایج است که همراه با احساس غم و اندوه، کاهش علاقه، خود بی توجهی، بی اشتهایی، اختلالات خواب، احساس…

خواندن بیشتر