نرمی استخوان کلمه (Osteomalacia) به معنای “استخوان های نرم” است. به عبارتی این شرایط مانع از جذب شدن مواد معدنی و سفت شدن استخوان ها می شود. در نتیجه استخوان ها ضعیف شده و احتمال خم شدن و شکستگی در…

خواندن بیشتر