فلج بل و کرونا ویروس فلج بل و کرونا ویروس یکی از مواردی هست که مورد بررسی محققین عفونی و نرولوژیست ها قرار گرفت. در بیماری کرونا عمدتاً علائم تنفسی را میبینیم. با این حال، تعداد کمی از بیماران ممکن…

خواندن بیشتر