گل مژه چشم

گل مژه برآمدگی است که در نتیجه مسدود شدن غدد موجود در چشم به وجود آمده و پلک بالا یا پایینی فرد را درگیر کند. همچنین این بیماری را با نام بیماری غده میبومین، میبومیتیس…