خون ریزی داخلی

خون ریزی داخلی خون ریزی است که در داخل بدن رخ می دهد. برای همین تشخیص بیماری خون ریزی داخلی آسان نیست. خون ریزی داخلی ممکن است در بافت ها، اندام ها….