اختلال شخصیت پارانوئید

اختلال شخصیت پارانوئید نوعی از وضعیت سلامتی روانی است که به عنوان یکی از 10 اختلال شخصیتی توصیف و طبقه بندی می شود. اختلال شخصیت پارانوئید (PPD)، یکی از سه…