اختلال ساختگی

اختلال ساختگی، نوعی اختلال روانی جدی است که در آن شخص با تظاهر به بیماری، یا بیمار شدن یا آسیب دیدگی عمدی، دیگران را فریب می دهد.