پولیپ مثانه پولیپ مثانه، رشد کند و کوچک و غالباً گل کلم مانند هستند که از پوشش مثانه، بیرون می زند. پولیپ ها، گروهی از سلول های غیر طبیعی به شمار می روند که در امتداد غشاهای مخاطی در بدن…

خواندن بیشتر